Котација и проширување на котацијата на државни обврзници
среда, 20 април 2022

Ве известуваме дека согласно барање од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за котација на државни обврзници, почнувајќи од 21.04.2022 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација државните обврзници со следните карактеристики:

Вид на хв: државни обврзници со девизна клаузула
Вредност на емисијата: 215.000.000,00 МКД
Број на издадени хв: 21.500
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
Датум на издавање: 14.04.2022
Датум на достасување: 14.04.2037
Каматна стапка: 2,60%
Шифра на тргување: M140437D
ИСИН: MKMINF20GX58

Се проширува котацијата на емисијата на државните обврзници со ИСИН број MKMINF20GX41 која првично беше котирана на 07.03.2022 година со издадени  73.580 обврзници во вредност од 735.800.000,00 МКД, после што емисијата на овие државни обврзници ги има следниве карактеристики: 

 Шифра на тргување: M030337
 ИСИН: MKMINF20GX41
 Број на новоиздадени хв: 19.535
 Вкупен број на издадени хв: 93.115