БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
понеделник, 20 февруари 2017
Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на: Технометал Вардар АД Скопје Шифра: TEH Вид на ХВ: обични акции Пазарен сегмент: Официјален пазар – Берзанска Котација Номинална вредност: 51,13 ЕУР Количина: 18.640 % од основната главнина: 23,25% Цена по акција (во денари): 275,00 Вредност на трансакција (во денари): 5.126.000,00