Тетовска Банка АД Тетово
четврток, 20 ноември 2003
Тетовска Банка АД Тетово Шифра: ТЕБ Вид на ХВ: обични акции Номинална вредност: 3.000 МКД Количина: 5.270 % од основната главнина: 3,05% Цена по акција (во денари): 1.200,00 Вредност на трансакција (во денари): 6.324.000,00 Членка-Продавач: КБ Членка-Купувач: КБ