Блок трансакција
понеделник, 02 септември 2019

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Ларин Мрамор АД Скопје
Шифра: LARI
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Редовен Пазар – Слободен Пазар 
Номинална вредност: 5 ЕУР
Количина: 368.874
% од основната главнина: 99,70%
Цена по акција (во денари): 307,50
Вредност на трансакција (во денари): 113.428.755,00