ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 02 јули 2018
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 29.06.2018 година ЗК Пелагонија АД Битола изврши откуп на: -61 сопствена обична акција по цена од 2.857,00 денари за една акција, преку 1 трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 29.06.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - РЖ Услуги АД Скопје - 38 обични акции - РЖ Техничка контрола АД Скопје–1 обична акција - РЖ Интитут АД Скопје– 2 обични акции - РЖ Економика АД Скопје - 6 обични акции - Макстил АД Скопје – 103 обични акции - Уготур АД Скопје - 5 обични акции - РЖ Интертрансшпед АД Скопје–4 обични акции