Проширување на котацијата на државни обврзници
понеделник, 19 јули 2021

Ве известуваме дека согласно Барањето од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за проширување на котација на државни обврзници, почнувајќи од 20.07.2021 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација се проширува котацијата на емисијата на државните обврзници со ИСИН број MKMINF20GW42 која првично беше котирана на 01.07.2021 година со издадени  59.820 обврзници во вредност од  598.200.000,00 МКД, после што емисијата на овие државни обврзници ги има следниве карактеристики: 

Шифра на тргување: M170636
ИСИН: MKMINF20GW42
Број на новоиздадени хв: 131.758
Вкупен број на изададени хв: 191.578