Котација на Седумнаесеттата емисија на обврзници за денационализација
вторник, 19 јуни 2018

На седницата одржана на 19.06.2018 година Одборот на директори на Македонската Берза донесе одлука за котација на Седумнаесеттата емисија на обврзници за денационализација.

Седумнаесеттата емисија на обврзници за денационализација е со следните карактеристики:
     - Вид на хартијата од вредност: Седумнаесеттата емисија на обврзници за денационализација, издадена во дематеријализирана форма, гласи на име и е неограничено пренослива;
     - Издавач: Република Македонија;
     - Вкупен износ на емисијата: 5.000.000 евра;
     - Номинална вредност на една обврзница: 1,00 евро;
     - Број на издадени обврзници во емисијата: 5.000.000;
     - Датум на издавање: 13.06.2018 година;
     - Каматна стапка: 2% годишно, на остатокот на расположивата главнина за отплата. Каматата се пресметува од 13.06.2018 година;
     - Рок на достасување на обврзниците: 01.06.2028 година;
     - Начин на отплата: Каматата и главнината се исплатува еднаш годишно, на 01.06., во период од 10 години, започнувајќи од 01.06.2019 година;
     - Почеток на тргување со обврзниците: 21.06.2018 година, на Официјалниот пазар на Македонската берза; 
     - ИСИН: MKMINF200DH3;
    - Шифра за тргување на Берзата: RMDEN17;
    - Распоред на тргување: Континуирано тргување.