Бришење на издавачот Интерпромет АД Тетово од „Листата за набљудување“
понеделник, 18 јули 2022

Ве известуваме дека на 18.07.2022 година Берзата изврши бришење на издавачот Интерпромет АД Тетово од „Листата за набљудување“ што се објавува на веб страница на Берзата, поради тоа што е завршена статусната промена согласно одлуката за поделба на друштвото. 
Интерпромет АД Тетово беше внесен на 11.03.2022 година на „Листата на набљудување“ согласно 61-а од Правилата за котација, поради донесена одлука за поделба на друштвото, а до конечниот исход од постапката за спроведување на статусната промена – поделба на друштвото.