Блок трансакции
четврток, 18 март 2021

Ве известуваме дека ги објавуваме блок трансакциите со акциите на:

Цар Самуил АД Банско Струмица
Шифра: BANB
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Редовен Пазар – Слободен Пазар 
Номинална вредност: 10 ЕУР
Количина: 38.500
% од основната главнина: 38,50%
Цена по акција (во денари): 3.205,00
Вредност на трансакција (во денари): 123.392.500,00


Цар Самуил АД Банско Струмица
Шифра: BANB
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Редовен Пазар – Слободен Пазар 
Номинална вредност: 10 ЕУР
Количина: 33.179
% од основната главнина: 33,18%
Цена по акција (во денари): 3.205,00
Вредност на трансакција (во денари): 106.338.695,00


Цар Самуил АД Банско Струмица
Шифра: BANBP
Вид на ХВ: приоритетни акции
Пазарен сегмент:  Редовен Пазар – Слободен Пазар 
Номинална вредност: 10 ЕУР
Количина: 5.121
% од основната главнина: 5,12%
Цена по акција (во денари): 3.205,00
Вредност на трансакција (во денари): 16.412.805,00