Блок трансакција
петок, 18 февруари 2022

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Стопанска Банка АД Битола
Шифра: SBT
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска Котација 
Номинална вредност: 3.000 МКД
Количина: 2.450
% од основната главнина: 0,63%
Цена по акција (во денари):  3.600,00
Вредност на трансакција (во денари):  8.820.000,00