Известување од Винарска визба Тиквеш АД Кавадарци
понеделник, 17 ноември 2003
Винарска визба Тиквеш АД Кавадарци известува дека со состојба 12.11.2003 година доминантен акционер во друштвото е М-6 Светлана и останати ДОО Скопје со 61,6% од вкупниот број акции на друштвото.