Инвестбанка АД Скопје и Винарска Визба Тиквеш АД Кавадарци
понеделник, 17 ноември 2003
Инвестбанка АД Скопје Шифра: ИНБ Вид на ХВ: обични акции Номинална вредност: 2.670,00 ден. Количина: 1.875 % од основната главнина: 0,88% Цена по акција (во денари): 2.670,00 Вредност на трансакција (во денари): 5.006.250,00 Членка-Продавач: МИ Членка-Купувач: МИ Винарска Визба Тиквеш АД Кавадарци Шифра: ТКВШ Вид на ХВ: обични акции Номинална вредност: 100 ДЕМ Количина: 5.065 % од основната главнина: 2,45% Цена по акција (во денари): 1.000,00 Вредност на трансакција (во денари): 5.065.000,00 Членка-Продавач: МИ Членка-Купувач: МИ