Котација на Петнаесеттата емисија на обврзници за денационализација
четврток, 16 јуни 2016

На седницата одржана на 15.06.2016 година Одборот на директори на Македонската Берза донесе одлука за котација на Петнаесеттата емисија на обврзници за денационализација.

Петнаесеттата емисија на обврзници за денационализација е со следните карактеристики:
     - Вид на хартијата од вредност: Петнаесеттата емисија на обврзници за денационализација, издадена во дематеријализирана форма, гласи на име и е неограничено пренослива;
     - Издавач: Република Македонија;
     - Вкупен износ на емисијата: 12.000.000 евра;
     - Номинална вредност на една обврзница: 1,00 евро;
     - Број на издадени обврзници во емисијата: 12.000.000;
     - Датум на издавање: 20.06.2016 година;
     - Каматна стапка: 2% годишно, на остатокот на расположивата главнина за отплата. Каматата се пресметува од 20.06.2016 година;
     - Рок на достасување на обврзниците: 01.06.2026 година;
     - Начин на отплата: Каматата и главнината се исплатува еднаш годишно, на 01.06., во период од 10 години, започнувајќи од 01.06.2017 година;
     - Почеток на тргување со обврзниците: 21.06.2016 година, на Официјалниот пазар на Македонската берза;
     - ИСИН: MKMINF200DF7;
     - Шифра за тргување на Берзата: RMDEN15;
     - Распоред на тргување: Континуирано тргување.