Измени и дополнувања на Правилата за трување на Берзата
понеделник, 16 март 2020

Одборот на директори на Берзата донесе Одлука за измени и дополнувања на Правилата за тргување на Македонска берза, за која е добиена согласност од Комисијата за хартии од вредност. Одлуката стапува во сила и се применува од 16.03.2020 година. Пречистениот текст на Правилата за тргување може да се најде на интернет страницата на Берзата, во делот Регулатива/Правила за тргување.