Блок трансакција
вторник, 16 февруари 2021

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Жито Полог АД Тетово
Шифра: ZPOG
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Задолжителна котација 
Номинална вредност: 51,13 ЕУР
Количина: 2.425
% од основната главнина: 4,33%
Цена по акција (во денари): 2.065,00
Вредност на трансакција (во денари): 5.007.625,00