БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
вторник, 15 мај 2018
Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на: Стопанска Банка АД Битола Шифра: SBT Вид на ХВ: обични акции Пазарен сегмент: Официјален пазар – Берзанска котација Номинална вредност: 3.000 МКД Количина: 3.497 % од основната главнина: 0,89% Цена по акција (во денари): 1.800,00 Вредност на трансакција (во денари): 6.294.600,00