Блок трансакција
понеделник, 15 февруари 2021

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

ЗК Пелагонија АД Битола
Шифра: ZPKO
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска котација 
Номинална вредност: 70,21314 ЕУР
Количина: 6.750
% од основната главнина: 3,33%
Цена по акција (во денари): 3.000,00
Вредност на трансакција (во денари): 20.250.000,00