Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Шпаркасе Банка АД Скопје
вторник, 14 јуни 2022

Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на Шпаркасе Банка АД Скопје преку берза:

  • назив на издавачот: Шпаркасе Банка АД Скопје   
  • шифра на акциите - предмет на јавната понуда: INBA31
  • број на акции што се запишуваат: 1.588
  • количина на акции на која гласи еден лот: 1     
  • продажна цена на една акција: 2.938,00 денари
  • иницијален датум на продажба: 28.06.2022
  • последен датум за продажба: 30.06.2022        
  • модел и начин на продажба на акциите - предмет на јавната понуда: модел на фиксна цена – давање на приоритет на налози со приоритет на помала количина и порано време на внес на налогот

Во продолжение може да ја преземете документацијата во врска со јавната понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Шпаркасе Банка АД Скопје. 
1. Покана за продажба-отуѓување на сопствени акции на Шпаркасе Банка АД Скопје по пат на јавната понуда   
2. Проспект за продажба-отуѓување на сопствени акции на Шпаркасе Банка АД Скопје по пат на јавната понуда со прилози

Прилог 1 - Ревидиран единечен финансиски извештај за 2019

Прилог 1 - Ревидиран консолидиран финансиски извештај за 2019

Прилог 2 - Ревидиран единечен финансиски извештај за 2020

Прилог 2 - Ревидиран консолидиран финансиски извештај за 2020

Прилог 3 - Ревидиран единечен финансиски извештај за 2021

Прилог 3 - Ревидиран консолидиран финансиски извештај за 2021

Прилог 4 - Неревидиран биланс на успех за периодот 01.01.-31.03.2022

Прилог 5 - Статут на Шпаркасе Банка АД Скопје