Јавна понуда за запишување на обични акции од Агроплод АД Ресен
вторник, 14 април 2020

Основните информации за јавната понуда за запишување се следните:

  • назив на издавачот: Агроплод АД Ресен    
  • шифра на акциите - предмет на јавната понуда: AGRA31
  • број на акции што се запишуваат: 5.455 
  • количина на акции на која гласи еден лот: 1     
  • продажна цена на една акција: 13.530,00 денари
  • иницијален датум на запишување: 28.04.2020 година
  • последен датум за запишување: 12.05.2020 година        
  • модел и начин на запишување на акциите - предмет на јавната понуда: модел на  давање приоритет на налози со повисока цена, поголема количина и порано време на внес на налог.


Во продолжение може да ја преземете документацијата во врска со јавната понуда за запишување на обични акции на Агроплод АД Ресен.

1. Покана за запишување и уплата на хартии од вредност по пат на јавна понуда
2. Проспект за издавање на обични акции по пат на јавна понуда
3. Прилог 1 Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2016 година
4. Прилог 2 Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2017 година
5. Прилог 3 Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2018 година
6. Прилог 4 Неревидирани финансиски извештаи за периодот 01.01.-30.06.2019 година
7. Прилог 5 Неревидиран биланс на успех за период 01.01.-30.09.2019 година
8. Прилог 6 Статут на Агроплод АД Ресен