БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
среда, 14 март 2018
Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на: Фершпед АД Скопје Шифра: FERS Вид на ХВ: обични акции Пазарен сегмент: Официјален пазар – Берзанска котација Номинална вредност: 37.400,00 ДЕН. Количина: 137 % од основната главнина: 0,76% Цена по акција (во денари): 56.000,00 Вредност на трансакција (во денари): 7.672.000,00