БЛОК ТРАНСАКЦИИ
вторник, 14 ноември 2017
Ве известуваме дека ги објавуваме блок трансакциите со акциите на: НЛБ Банка АД Скопје Шифра: TNB Вид на ХВ: обични акции Пазарен сегмент: Официјален пазар – Задолжителна котација Номинална вредност: 1.000 МКД Количина: 3.000 % од основната главнина: 0,35% Цена по акција (во денари): 10.900,00 Вредност на трансакција (во денари): 32.700.000,00 Комерцијална Банка АД Скопје Шифра: KMB Вид на ХВ: обични акции Пазарен сегмент: Официјален пазар – Супер котација Номинална вредност: 1.000 МКД Количина: 2.300 % од основната главнина: 0,10% Цена по акција (во денари): 2.200,00 Вредност на трансакција (во денари): 5.060.000,00