Внес на Скопски пазар АД Скопје на „Листата за набљудување“ и бришење на Карбо Нова АД Крива Паланка од „Листата за набљудување“
четврток, 14 јануари 2021

Ве известуваме дека на 14.01.2021 година Одборот на директори на Берзата донесе заклучок за внесување на издавачот Скопски пазар АД Скопје на „Листата за набљудување“ што се објавува на веб страница на Берзата, согласно член 61-а од Правилата за котација.

Внесување на друштвото Скопски пазар АД Скопје на „Листата за набљудување“ е со цел за обрнување на внимание на инвеститорската јавност поради тоа што до друштвото е доставена Намера за објавување на понуда за преземање на сите обични акции со право на глас издадени од Скопски пазар АД Скопје од страна на преземачите Современ дом АД Прилеп и ЗСФ-КОМ ДООЕЛ Скопје.

Влоедно, Ве известуваме дека  се врши бришење на издавачот Карбо Нова АД Крива Паланка од „Листата за набљудување“ што се објавува на веб страница на Берзата, поради стечај на друштвото.