Блок трансакција
четврток, 13 август 2020

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Фабрика Карпош АД Скопје
Шифра: KPSS
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Задолжителна котација 
Номинална вредност: 17,04 ЕУР
Количина: 24.683
% од основната главнина: 8,25%
Цена по акција (во денари): 387,28
Вредност на трансакција (во денари): 9.559.232,24