Седница на Одбор на Директори
сабота, 13 јули 2002
На седницата на Одборот на Директори одржана на 12.07.2002 година, донесена е Одлука за бришење од членство во Берзата на брокерската куќа Саксес Брокерс АД, поради ликвидација на друштвото.