Блок трансакација
среда, 13 јуни 2018
Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Скопски Пазар АД Скопје
Шифра: SPAZ
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент: Официјален пазар – Берзанска Котација
Номинална вредност: 51,13 ЕУР
Количина: 650
% од основната главнина: 0,76%
Цена по акција (во денари): 12.000,00
Вредност на трансакција (во денари): 7.800.000,00