ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 13 април 2018
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 12.04.2018 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на: -29 сопствени обични акции по цена од 28.500,00 денари за една акција, преку четири трансакции. На 12.04.2018 година ОИЛКО КДА Скопје изврши откуп на: -30 сопствени обични акции по цена од 6.000,00 денари за една акција, преку една трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 12.04.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Макстил АД Скопје –250 обични акции;