Блок трансакција
среда, 13 март 2019

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Комерцијална Банка АД Скопје
Шифра: KMB
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Супер Котација 
Номинална вредност: 1.000 МКД
Количина: 6.452
% од основната главнина: 0,28%
Цена по акција (во денари): 6.000,00
Вредност на трансакција (во денари): 38.712.000,00