БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
вторник, 13 март 2018
Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на: НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје Шифра: NVPF Вид на ХВ: обични акции Пазарен сегмент: Редовен пазар – Слободен пазар Номинална вредност: 100 ЕУР Количина: 21.200 % од основната главнина: 100 % Цена по акција (во денари): 56.642,24 Вредност на трансакција (во денари): 1.200.815.488,00