БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
понеделник, 13 ноември 2017
Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на: Скопски Пазар АД Скопје Шифра: SPAZ Вид на ХВ: обични акции Пазарен сегмент: Официјален пазар – Берзанска котација Номинална вредност: 51,13 ЕУР Количина: 793 % од основната главнина: 0,93% Цена по акција (во денари): 14.000,00 Вредност на трансакција (во денари): 11.102.000,00