Промена во структурата на капиталот на Отекс АД Охрид
четврток, 13 ноември 2003
На 31.10.2003 година на јавна берзанска аукција беа продадени 80.773 акции на Отекс АД Охрид (16,53% од главнината на друштвото) во сопственост на Агенцијата на РМ за приватизација. Купувач на акциите е ДООЕЛ “Фани Екстра – Скопско“ од Струмица.