БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
четврток, 12 јули 2018
Ве известуваме дека ja објавуваме блок трансакцијата со акциите на: Мермерен Комбинат АД Прилеп Шифра: MERM Вид на ХВ: обични акции Пазарен сегмент: Официјален Пазар – Задолжителна котација Номинална вредност: 1 ЕУР Количина: 5.082 % од основната главнина: 0,11% Цена по акција (во денари): 1.150,00 Вредност на трансакција (во денари): 5.844.300,00