Котација на државни обврзници
четврток, 12 ноември 2020

Ве известуваме дека почнувајќи од 13.11.2020 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација државните обврзници со следните карактеристики:

1)    
Вид на хв: државни обврзници без девизна клаузула
Вредност на емисијата: 1.127.300.000,00 МКД
Број на издадени хв: 112.730
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
Датум на издавање: 29.10.2020
Датум на достасување: 29.10.2035
Каматна стапка: 2,5%
Шифра на тргување: M291035
ИСИН: MKMINF20GU44

2)    
Вид на хв: државни обврзници без девизна клаузула
Вредност на емисијата: 450.000.000,00 МКД
Број на издадени хв: 45.000
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
Датум на издавање: 05.11.2020
Датум на достасување: 05.11.2022
Каматна стапка: 0,6%
Шифра на тргување: M051122
ИСИН: MKMINF20GU51

3)    
Вид на хв: државни обврзници без девизна клаузула
Вредност на емисијата: 439.620.000,00 МКД
Број на издадени хв: 43.962
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
Датум на издавање: 05.11.2020
Датум на достасување: 05.11.2025
Каматна стапка: 1,2%
Шифра на тргување: M051125
ИСИН: MKMINF20GU69