БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
среда, 11 септември 2013
Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на: Жито Полог АД Тетово Шифра: ZPOG Вид на ХВ: обични акции Пазарен сегмент: Официјален пазар – Задолжителна котација Номинална вредност: 51,13 EUR Количина: 5.980 % од основната главнина: 10,68% Цена по акција (во денари): 3.782,48 Вредност на трансакција (во денари): 22.619.230,00