Котација на Деветнаесеттата емисија на обврзници за денационализација
четврток, 11 февруари 2021

На седницата одржана на 11.02.2021 година Одборот на директори на Македонската Берза донесе одлука за котација на Деветнаесеттата емисија на обврзници за денационализација.

Деветнаесеттата емисија на обврзници за денационализација е со следните карактеристики:
-    Вид на хартијата од вредност: Деветнаесеттата емисија на обврзници за денационализација, издадена во дематеријализирана форма, гласи на име и е неограничено пренослива;
-    Издавач: Република Северна Македонија;
-    Вкупен износ на емисијата: 11.500.000 евра;
-    Номинална вредност на една обврзница: 1,00 евро;
-    Број на издадени обврзници во емисијата: 11.500.000;
-    Датум на издавање: 11.02.2021 година;
-    Каматна стапка: 2% годишно, на остатокот на расположивата главнина за отплата. Каматата се пресметува од 11.02.2021 година;
-    Рок на достасување на обврзниците: 01.06.2030 година;
-    Начин на отплата: Каматата и главнината се исплатува еднаш годишно, на 01.06., во период од 10 години, започнувајќи од 01.06.2021 година;
-    Почеток на тргување со обврзниците: 15.02.2021 година, на Официјалниот пазар на Македонската берза;
-    ИСИН: MKMINF200DJ9;
-    Шифра за тргување на Берзата: RMDEN19;