Блок трансакција
понеделник, 11 февруари 2019

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Жито Лукс АД Скопје
Шифра: ZILU
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска Котација 
Номинална вредност: 35, 79 ЕУР
Количина: 29.403
% од основната главнина: 3,56%
Цена по акција (во денари): 430,00
Вредност на трансакција (во денари): 12.643.290,00