Внесување на издавачот Единство АД Струмица на „Листата за набљудување“
четврток, 11 јануари 2024

Ве известуваме дека на 11.01.2024 година донесен е заклучок за внесување на издавачот Единство АД Струмица на „Листата за набљудување“ што се објавува на веб страница на Берзата, согласно член 61-а од Правилата за котација.

Внесување на друштвото Единство АД Струмица на „Листата за набљудување“ е со цел за обрнување на внимание на инвеститорската јавност поради објавена одлука за преобразба на Единство АД Струмица од АД во ДОО, донесена од Собрание на акционери на друштвото.