ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
четврток, 10 март 2016
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 09.03.2016 година Пекабеско АД Кадино, Илинден изврши откуп на: -1.613 сопствени обични акции по цена од 5.400,00 денари за една акција, преку една администраторска блок трансакција. На 09.03.2016 година ЗК Пелагонија АД Битола изврши откуп на: -1.000 сопствени обични акции по цена од 1.650,00 денари за една акција, преку една системска блок трансакција.