Организирање јавна берзанска аукција на акции при продажба на големи пакети на акции
среда, 01 март 2017
Ве известуваме дека на 07.03.2017 година (Вторник), на барање на членката Комерцијална  Банка АД Скопје, по пат на јавна берзанска аукцијана акции при продажба на големи пакети на акции (согласно Анекс 4 од Правилата за тргување на Македонска берза АД Скопје), ќе се понуди за продажба пакет од 82.106 акции издадени од Макошпед АД Скопје што претставува 10,41% од основната главнина на друштвото, со почетна продажна цена од 157,00 денари по акција преку моделот “се или ништо“.