Издавач
Уготур АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.15 - ти Корпус бр.2
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
ugotur.ad@hotmail.com
Веб страница
Лице за контакт +
Маја Велкова
Телефон
+389 75 441 813
Факс
/
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 1.531 295.622 281.491
Оперативна добивка -1.987 27.621 7.934
Добивка по оданочување -1.380 24.984 7.461
Главнина 62.699 64.072 36.783
Вкупно обврски 16.054 79.035 115.913
Вкупно средства 78.753 143.107 152.696
Пазарна капитализација 17.323 17.323 24.252
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -129,78% 9,34% 2,82%
Нето добивка по акција (EPS) -1,59 28,84 8,61
Поврат на вкупните средства (ROA) -1,75% 17,46% 4,89%
Поврат на капиталот (ROE) -2,20% 38,99% 20,28%
Коефициент цена/ добивка по акција - 0,69 3,25
Книговодствена вредност по акција 72,39 73,97 42,47
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,28 0,27 0,66
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност на фирмата е приготвување, дистрибуирање и послужување на готови производи од областа на организирана исхрана на работници. УГОТУР АД Скопје своите производи ги приготвува во модерна кујна, опремена и приспособена за производство по принципите на HACCP системот за безбедност на храна. Дистрибуцијата на храната се врши со модерни возила со изотермички садови, со што се овозможува приготвената храна да се дистрибуира до купувачот во непроменета состојба.

Одбор на директори
Маја Велкова - Извршен член
Душко Ангелов
Марина Симоноски - Претседател

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKUGOT101019
Вкупно издадени ХВ
866.160
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци