Издавач
УГОТУР АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.16 Македонска бригада бр.18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@ugotur.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Оливер Стојчевиќ
Телефон
+389 2 3287 861
Факс
+389 2 3287 863
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 281.491 270.514 12.296
Оперативна добивка 7.934 8.235 -339
Добивка по оданочување 7.461 7.678 -995
Главнина 36.783 40.960 38.438
Вкупно обврски 115.913 101.764 12.707
Вкупно средства 152.696 142.724 51.145
Пазарна капитализација 24.252 24.252 17.323
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 2,82% 3,04% -2,76%
Нето добивка по акција (EPS) 8,61 8,86 -1,15
Поврат на вкупните средства (ROA) 4,89% 5,38% -1,95%
Поврат на капиталот (ROE) 20,28% 18,75% -2,59%
Коефициент цена/ добивка по акција 3,25 3,16 -
Книговодствена вредност по акција 42,47 47,29 44,38
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,66 0,59 0,45
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност на фирмата е приготвување, дистрибуирање и послужување на готови производи од областа на организирана исхрана на работници. УГОТУР АД Скопје своите производи ги приготвува во модерна кујна, опремена и приспособена за производство по принципите на HACCP системот за безбедност на храна. Дистрибуцијата на храната се врши со модерни возила со изотермички садови, со што се овозможува приготвената храна да се дистрибуира до купувачот во непроменета состојба.

Одбор на директори
Оливер Стојчевиќ - Извршен член
Душко Ангелов
Александар Илиевски
Марина Симоноски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKUGOT101019
Вкупно издадени ХВ
866.160
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци