Издавач
Уготур АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.16 Македонска бригада бр.18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@ugotur.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Оливер Стојчевиќ
Телефон
+389 2 3287 861
Факс
+389 2 3287 863
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 295.622 281.491 270.514
Оперативна добивка 27.621 7.934 8.235
Добивка по оданочување 24.984 7.461 7.678
Главнина 64.072 36.783 40.960
Вкупно обврски 79.035 115.913 101.764
Вкупно средства 143.107 152.696 142.724
Пазарна капитализација 17.323 24.252 24.252
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 9,34% 2,82% 3,04%
Нето добивка по акција (EPS) 28,84 8,61 8,86
Поврат на вкупните средства (ROA) 17,46% 4,89% 5,38%
Поврат на капиталот (ROE) 38,99% 20,28% 18,75%
Коефициент цена/ добивка по акција 0,69 3,25 3,16
Книговодствена вредност по акција 73,97 42,47 47,29
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,27 0,66 0,59
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност на фирмата е приготвување, дистрибуирање и послужување на готови производи од областа на организирана исхрана на работници. УГОТУР АД Скопје своите производи ги приготвува во модерна кујна, опремена и приспособена за производство по принципите на HACCP системот за безбедност на храна. Дистрибуцијата на храната се врши со модерни возила со изотермички садови, со што се овозможува приготвената храна да се дистрибуира до купувачот во непроменета состојба.

Одбор на директори
Маја Велкова - Извршен член
Душко Ангелов
Марина Симоноски - Претседател

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKUGOT101019
Вкупно издадени ХВ
866.160
Последно тргување: 23.12.2022
Максимална цена:
20,00
Минимална цена:
20,00
Просечна цена:
20,00
Количина:
21.000
Промет:
420.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
28,00
Минимална цена:
20,00
Количина:
21.696
Промет:
434.688
Број на трансакции:
6

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци