Издавач
УГОТУР АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.16 Македонска бригада бр.18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@ugotur.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Оливер Стојчевиќ
Телефон
+389 2 3287 861
Факс
+389 2 3287 863
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 270.514 12.296 9.197
Оперативна добивка 8.235 -339 5.662
Добивка по оданочување 7.678 -995 4.779
Главнина 40.960 38.438 31.555
Вкупно обврски 101.764 12.707 16.448
Вкупно средства 142.724 51.145 48.003
Пазарна капитализација 24.252 17.323 8.662
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 3,04% -2,76% 61,56%
Нето добивка по акција (EPS) 8,86 -1,15 5,52
Поврат на вкупните средства (ROA) 5,38% -1,95% 9,96%
Поврат на капиталот (ROE) 18,75% -2,59% 15,14%
Коефициент цена/ добивка по акција 3,16 - 1,81
Книговодствена вредност по акција 47,29 44,38 36,43
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,59 0,45 0,27
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност на фирмата е приготвување, дистрибуирање и послужување на готови производи од областа на организирана исхрана на работници. УГОТУР АД Скопје своите производи ги приготвува во модерна кујна, опремена и приспособена за производство по принципите на HACCP системот за безбедност на храна. Дистрибуцијата на храната се врши со модерни возила со изотермички садови, со што се овозможува приготвената храна да се дистрибуира до купувачот во непроменета состојба.

Одборот на директори 

Оливер Стојчевиќ - Извршен член

Душко Ангелов
Александар Илиевски
Марина Симоноски

 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKUGOT101019
Вкупно издадени ХВ
866.160
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци