Издавач
УГОТУР АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.16 Македонска бригада бр.18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@ugotur.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Бојана Анѓелеска
Телефон
+389 2 3287 861
Факс
+389 2 3287 863
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 9.197 21.589 27.284
Оперативна добивка 5.662 1.277 1.346
Добивка по оданочување 4.779 1.334 1.189
Главнина 31.555 28.055 26.721
Вкупно обврски 16.448 37.539 6.746
Вкупно средства 48.003 65.594 33.647
Пазарна капитализација 8.662 6.929 6.063
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 61,56% 5,92% 4,93%
Нето добивка по акција (EPS) 5,52 1,54 1,37
Поврат на вкупните средства (ROA) 9,96% 2,03% 3,53%
Поврат на капиталот (ROE) 15,14% 4,75% 4,45%
Коефициент цена/ добивка по акција 1,81 5,19 5,10
Книговодствена вредност по акција 36,43 32,39 30,85
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,27 0,25 0,23
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност на фирмата е приготвување, дистрибуирање и послужување на готови производи од областа на организирана исхрана на работници. УГОТУР АД Скопје своите производи ги приготвува во модерна кујна, опремена и приспособена за производство по принципите на HACCP системот за безбедност на храна. Дистрибуцијата на храната се врши со модерни возила со изотермички садови, со што се овозможува приготвената храна да се дистрибуира до купувачот во непроменета состојба.

Одборот на директори 

Бојана Анѓелеска - извршен директор
Александар Илиевски
Миладин Стратијев
Марина Симоноски

 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKUGOT101019
Вкупно издадени ХВ
866.160
Последно тргување: 30.10.2019
Максимална цена:
20,00
Минимална цена:
20,00
Просечна цена:
20,00
Количина:
13
Промет:
260
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
20,00
Минимална цена:
12,00
Количина:
18.442
Промет:
221.408
Број на трансакции:
8

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци