Издавач
Трудбеник АД Охрид - долгорочно суспендирано од котација
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул Кеј Маршал Тито ББ
Град
Охрид
Држава
Македонија
e-mail адреса
trudbenikohrid@gmail.com
Веб страница
Лице за контакт +
Соња Томаноска
Телефон
+389 46 523 160
Факс
/
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 0 0 0
Оперативна добивка -490 -1.231 -1.696
Добивка по оданочување -490 -1.231 -1.696
Главнина 7.147 7.637 8.868
Вкупно обврски 41.394 41.184 42.925
Вкупно средства 48.541 48.821 51.793
Пазарна капитализација 1.968 1.968 1.968
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) -12,73 -31,98 -44,06
Поврат на вкупните средства (ROA) -1,01% -2,52% -3,27%
Поврат на капиталот (ROE) -6,86% -16,12% -19,12%
Коефициент цена/ добивка по акција
Книговодствена вредност по акција 185,68 198,42 230,40
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на друштвото е изградба на стамбени и нестамбени згради

Одбор на Директори
Ацо Спироски
Соња Томаноска
Митко Спироски

 1. Долгорочна суспензија од котација на издавачот Трудбеник АД Охрид

  Ве известуваме дека согласно Одлука на Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје, на друштвото Трудбеник АД Охрид...
 2. Први котирани друштва внесени на „Листа за набљудување“

  Почнувајќи од 11.11.2020 година 12 котирани акционерски друштва се внесени на „Листата за набљудување“ согласно последните измени на Правилата за котација на Берзата
 3. Јавна опомена за котираното друштво Трудбеник АД Охрид

  Јавна опомена за котираното друштво Трудбеник АД Охрид
 4. Јавна опомена за котираното друштво Трудбеник АД Охрид

  Јавна опомена за котираното друштво Трудбеник АД Охрид
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKTRDB101012
Вкупно издадени ХВ
38.490
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци