Издавач
Трудбеник АД Охрид
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул Кеј Маршал Тито ББ
Град
Охрид
Држава
Македонија
e-mail адреса
trudbenikohrid@gmail.com
Веб страница
Лице за контакт +
Соња Томаноска
Телефон
046/523-160
Факс
/
Година 2016 2015 2014
Вкупен приход од редовни активности 951 1.282 1.106
Оперативна добивка -1.051 1.252 -3.939
Добивка по оданочување -1.125 -2.309 -3.810
Главнина 12.155 14.135 16.444
Вкупно обврски 41.394 39.737 38.976
Вкупно средства 53.549 53.872 55.420
Пазарна капитализација 1.968 1.968 38
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2016 2015 2014
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -110,52% 97,66% -356,15%
Нето добивка по акција (EPS) -29,23 -59,99 -98,99
Поврат на вкупните средства (ROA) -2,10% -4,29% -6,87%
Поврат на капиталот (ROE) -9,26% -16,34% -23,17%
Коефициент цена/ добивка по акција
Книговодствена вредност по акција 315,80 367,24 427,23
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%
Основна дејност на друштвото е изградба на стамбени и нестамбени згради
Одбор на Директори
Ацо Спироски
Соња Томаноска
Митко Спироски
  1. Јавна опомена за котираното друштво Трудбеник АД Охрид

    Јавна опомена за котираното друштво Трудбеник АД Охрид
  2. Јавна опомена за котираното друштво Трудбеник АД Охрид

    Јавна опомена за котираното друштво Трудбеник АД Охрид
  3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

    Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTRDB101012
Вкупно издадени ХВ
38.490
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци