Издавач
Тајмиште АД Кичево
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. 11 Септември влез 1 сутерен
Град
Кичево
Држава
Македонија
e-mail адреса
adtajmiste@yahoo.com
Веб страница
Лице за контакт +
Владимир Толески
Телефон
+389 45 223 805
Факс
+389 45 223 806
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 77.433 85.523 170.250
Оперативна добивка 5.421
Добивка по оданочување -41.332 113 1.419
Главнина 243.839 285.172 285.058
Вкупно обврски 161.376
Вкупно средства 346.195 471.097 446.434
Пазарна капитализација 40.829 40.829 40.829
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % 3,18%
Нето добивка по акција (EPS) -1.569,11 4,29 53,87
Поврат на вкупните средства (ROA) -11,94% 0,02% 0,32%
Поврат на капиталот (ROE) -16,95% 0,04% 0,50%
Коефициент цена/ добивка по акција - 361,31 28,77
Книговодствена вредност по акција 9.257,01 10.826,16 10.821,84
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,17 0,14 0,14
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основни дејности на Тајмиште АД Кичево, наведувајќи ги главните производи и услуги се:
• Рударски услуги (транспорт, ископ, дупчење и минирање)
• Производство на жичани производи (жичано плетиво, истегнат метал и
браварија)
• Угостителски услуги ( Хотели - ресторани Хотел Кичево и Куќа на
Уметност)

Одбор на директори
Владимир Толески, Претседател 
Горан Донески -извршен член
Слободан Станковски
Зоран Никодиновски
Перо Митрејчески

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTAJM101012
Вкупно издадени ХВ
26.341
Последно тргување: 13.01.2020
Максимална цена:
1.550,00
Минимална цена:
1.550,00
Просечна цена:
1.550,00
Количина:
1.232
Промет:
1.909.600
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.550,00
Минимална цена:
1.550,00
Количина:
1.232
Промет:
1.909.600
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци