Издавач
Стопанска банка АД Битола
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Добривое РадосављевиЌ бр.21
Град
Битола
Држава
Македонија
e-mail адреса
stbbt@stbbt.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Гордана Балтовска
Телефон
+389 47 207 500;<br/>+389 47 207 541;<br/>+389 47 207 513
Факс
+389 47 207 515
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 613.970 631.195 604.960
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 16.968 34.430 43.013
Главнина 1.391.157 1.373.979 1.337.397
Вкупно обврски 11.274.872 8.974.703 9.736.461
Вкупно средства 12.666.029 10.348.682 11.073.858
Пазарна капитализација 1.212.029 836.691 789.774
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 43,40 88,06 110,01
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,13% 0,33% 0,39%
Поврат на капиталот (ROE) 1,22% 2,51% 3,22%
Коефициент цена/ добивка по акција 71,43 24,30 18,36
Книговодствена вредност по акција 3.558,16 3.514,22 3.420,65
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,87 0,61 0,59
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Стопанска Банка АД Битола е акционерско друштво со својство на правно лице кое самостојно врши депозитни, кредитни и други банкарски работи, работи на платен промет во земјата и странство, прибирање на депозити и одобрување на кредити, работи со хартии од вредност и други банкарски работи.Банката е со седиште во Битола а располага со филијали во Скопје, Демир Хисар, Прилеп и Ресен.

Управен одбор
Владимир Ефтимовски - Претседател 
Наташа Несторовска 
Гордана Балтовска

Надзорен одбор
Иванчо Велјановски
Александра Радевска
Игор Камбовски
Миле Зечевиќ - Претседател
Стевчо Јолакоски
Гордана Темелковска Костовска
Снежана Георгиева
 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Стопанска Банка АД Битола
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. БЛОК ТРАНСАКЦИИ

  БЛОК ТРАНСАКЦИИ
 9. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 10. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKSBTB101013
Вкупно издадени ХВ
390.977
Последно тргување: 24.11.2020
Максимална цена:
2.850,00
Минимална цена:
2.830,00
Просечна цена:
2.834,33
Количина:
262
Промет:
742.594
Број на трансакции:
4
Последните 52 недели
Максимална цена:
3.296,00
Минимална цена:
2.100,00
Количина:
29.665
Промет:
85.324.100
Број на трансакции:
442

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци