Издавач
Стопанска банка АД Битола
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Добривое РадосављевиЌ бр.21
Град
Битола
Држава
Македонија
e-mail адреса
stbbt@stbbt.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Кристина Погачник Костовска
Телефон
+389 47 207 500; +389 47 207 541; +389 47 207 513
Факс
+389 47 207 515
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 604.128 613.970 631.195
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 81.445 16.968 34.430
Главнина 1.477.047 1.391.157 1.373.979
Вкупно обврски 9.538.066 11.274.872 8.974.703
Вкупно средства 11.015.113 12.666.029 10.348.682
Пазарна капитализација 1.129.924 1.212.029 836.691
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 208,31 43,40 88,06
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,74% 0,13% 0,33%
Поврат на капиталот (ROE) 5,51% 1,22% 2,51%
Коефициент цена/ добивка по акција 13,87 71,43 24,30
Книговодствена вредност по акција 3.777,84 3.558,16 3.514,22
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,76 0,87 0,61
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Стопанска Банка АД Битола е акционерско друштво со својство на правно лице кое самостојно врши депозитни, кредитни и други банкарски работи, работи на платен промет во земјата и странство, прибирање на депозити и одобрување на кредити, работи со хартии од вредност и други банкарски работи.Банката е со седиште во Битола а располага со филијали во Скопје, Демир Хисар, Прилеп и Ресен.

Управен одбор
Владимир Ефтимовски - Претседател 
Наташа Несторовска 
Гордана Балтовска

Надзорен одбор
Иванчо Велјановски
Александра Радевска
Игор Камбовски
Миле Зечевиќ - Претседател
Стевчо Јолакоски
Гордана Темелковска Костовска
 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Стопанска Банка АД Битола
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKSBTB101013
Вкупно издадени ХВ
390.977
Последно тргување: 30.11.2021
Максимална цена:
3.395,00
Минимална цена:
3.395,00
Просечна цена:
3.395,00
Количина:
45
Промет:
152.775
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
3.950,00
Минимална цена:
2.750,00
Количина:
18.394
Промет:
57.017.428
Број на трансакции:
323

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци