Издавач
Стопанска банка АД Битола
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Добривое РадосављевиЌ бр.21
Град
Битола
Држава
Македонија
e-mail адреса
stbbt@stbbt.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Гордана Балтовска
Телефон
+389 47 207 500;<br/>+389 47 207 541;<br/>+389 47 207 513
Факс
+389 47 207 515
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 631.195 604.960 563.703
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 34.430 43.013 30.067
Главнина 1.373.979 1.337.397 1.307.502
Вкупно обврски 8.974.703 9.736.461 9.273.048
Вкупно средства 10.348.682 11.073.858 10.580.550
Пазарна капитализација 836.691 789.774 507.879
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 88,06 110,01 76,90
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,33% 0,39% 0,28%
Поврат на капиталот (ROE) 2,51% 3,22% 2,30%
Коефициент цена/ добивка по акција 24,30 18,36 16,89
Книговодствена вредност по акција 3.514,22 3.420,65 3.344,19
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,61 0,59 0,39
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Стопанска Банка АД Битола е акционерско друштво со својство на правно лице кое самостојно врши депозитни, кредитни и други банкарски работи, работи на платен промет во земјата и странство, прибирање на депозити и одобрување на кредити, работи со хартии од вредност и други банкарски работи.Банката е со седиште во Битола а располага со филијали во Скопје, Демир Хисар, Прилеп и Ресен.

Управен одбор
Владимир Ефтимовски - Претседател 
Наташа Несторовска 
Гордана Балтовска

Надзорен одбор
Дејан Панделески
Иванчо Велјановски
Александра Радевска
Игор Камбовски
Миле Зечевиќ
Гордана Темековска Костовска
 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Стопанска Банка АД Битола
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. БЛОК ТРАНСАКЦИИ

  БЛОК ТРАНСАКЦИИ
 8. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 9. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKSBTB101013
Вкупно издадени ХВ
390.977
Последно тргување: 17.01.2020
Максимална цена:
3.200,00
Минимална цена:
3.200,00
Просечна цена:
3.200,00
Количина:
268
Промет:
857.600
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
3.250,00
Минимална цена:
2.200,00
Количина:
33.239
Промет:
90.149.969
Број на трансакции:
352

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци