Издавач
Стопанска банка АД Битола
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Добривое РадосављевиЌ бр.21
Град
Битола
Држава
Македонија
e-mail адреса
stbbt@stbbt.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Гордана Балтовска
Телефон
+389 47 207 500;<br/>+389 47 207 541;<br/>+389 47 207 513
Факс
+389 47 207 515
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 604.960 563.703 518.070
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 43.013 30.067 7.842
Главнина 1.337.397 1.307.502 1.263.733
Вкупно обврски 9.736.461 9.273.048 8.366.471
Вкупно средства 11.073.858 10.580.550 9.630.204
Пазарна капитализација 789.774 507.879 434.524
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 110,01 76,90 20,06
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,39% 0,28% 0,08%
Поврат на капиталот (ROE) 3,22% 2,30% 0,62%
Коефициент цена/ добивка по акција 18,36 16,89 55,41
Книговодствена вредност по акција 3.420,65 3.344,19 3.232,24
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,59 0,39 0,34
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Стопанска Банка АД Битола е акционерско друштво со својство на правно лице кое самостојно врши депозитни, кредитни и други банкарски работи, работи на платен промет во земјата и странство, прибирање на депозити и одобрување на кредити, работи со хартии од вредност и други банкарски работи.Банката е со седиште во Битола а располага со филијали во Скопје, Демир Хисар, Прилеп и Ресен.

Управен одбор
Владимир Ефтимовски - Претседател 
Наташа Несторовска 
Гордана Балтовска

Надзорен одбор
Јосифовиќ Ненад - Претседател
Дејан Панделески
Стевчо Јолакоски
Коста Костадиновски
Александра Радевска
Нефтенов Панче
Кирил Митровски
 1. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Стопанска Банка АД Битола
 2. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. БЛОК ТРАНСАКЦИИ

  БЛОК ТРАНСАКЦИИ
 4. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 5. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKSBTB101013
Вкупно издадени ХВ
390.977
Последно тргување: 18.02.2019
Максимална цена:
2.350,00
Минимална цена:
2.300,00
Просечна цена:
2.338,64
Количина:
140
Промет:
327.410
Број на трансакции:
4
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.700,00
Минимална цена:
1.763,00
Количина:
13.259
Промет:
29.796.677
Број на трансакции:
241

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци