Издавач
Современ дом АД Прилеп
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Александар Македонски ББ
Град
Прилеп
Држава
Македонија
e-mail адреса
mail@sovremen-dom.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Ацо Дудулоски
Телефон
/
Факс
/
Година 2017 2016 2014
Вкупен приход од редовни активности 209.517 232.406 207.212
Оперативна добивка 19.749 19.230 16.284
Добивка по оданочување 4.756 10.686 11.743
Главнина 1.216.814 1.212.649 226.366
Вкупно обврски 314.867 282.504 70.100
Вкупно средства 1.531.681 1.495.153 296.466
Пазарна капитализација 20.540 20.540 20.540
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2014
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 9,43% 8,27% 7,86%
Нето добивка по акција (EPS) 6,95 15,61 17,15
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,31% 0,71% 3,96%
Поврат на капиталот (ROE) 0,39% 0,88% 5,19%
Коефициент цена/ добивка по акција 4,32 1,92 1,75
Книговодствена вредност по акција 1.777,23 1.771,14 330,62
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,02 0,02 0,09
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп во последните 10 години егзистира како ревитализирана компанија со обновени и реновирани објекти кои се прилагодени за издавање под закуп на разни производни и трговски компании. Друштвото располага со сопствени објекти во Прилеп како и низ други градови во Република Македонија со површина од 72.000 м2 покриен простор и отворен простор од 160.000 м2. Просторот е ограден и со целосна инфраструктура, со асфалтирани патишта околу сите објекти, пристап за големи товарни возила, паркинзи за возилата на корисниците, осветлување и обезбедување со централна служба за обезбедување, максимален потенцијал за електрична енергија и други поволности.

Одбор на директори 
Ацо Дудулоски – извршен член 
Коце Јаневски
Димитар Џеков - неизвршен член

  1. Јавна опомена за котираното друштво Современ дом АД Прилеп

    Јавна опомена за котираното друштво Современ дом АД Прилеп
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSDOM101013
Вкупно издадени ХВ
684.670
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци