Издавач
Современ дом АД Прилеп
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Александар Македонски ББ
Град
Прилеп
Држава
Македонија
e-mail адреса
mail@sovremen-dom.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Ацо Дудулоски
Телефон
+389 48 423 281
Факс
/
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 174.205 193.645 209.517
Оперативна добивка 29.963 28.152 19.749
Добивка по оданочување 21.431 10.638 4.756
Главнина 1.451.572 1.227.125 1.216.814
Вкупно обврски 297.218 304.786 314.867
Вкупно средства 1.748.790 1.532.885 1.531.681
Пазарна капитализација 20.540 20.540 20.540
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 17,20% 14,54% 9,43%
Нето добивка по акција (EPS) 31,30 15,54 6,95
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,23% 0,69% 0,31%
Поврат на капиталот (ROE) 1,48% 0,87% 0,39%
Коефициент цена/ добивка по акција 0,96 1,93 4,32
Книговодствена вредност по акција 2.120,10 1.792,29 1.777,23
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,01 0,02 0,02
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп во последните 10 години егзистира како ревитализирана компанија со обновени и реновирани објекти кои се прилагодени за издавање под закуп на разни производни и трговски компании. Друштвото располага со сопствени објекти во Прилеп како и низ други градови во Република Македонија со површина од 72.000 м2 покриен простор и отворен простор од 160.000 м2. Просторот е ограден и со целосна инфраструктура, со асфалтирани патишта околу сите објекти, пристап за големи товарни возила, паркинзи за возилата на корисниците, осветлување и обезбедување со централна служба за обезбедување, максимален потенцијал за електрична енергија и други поволности.

Одбор на директори 
Ацо Дудулоски – извршен член 
Коце Јаневски
Жаклина Серафимова - неизвршен член

  1. Јавна опомена за котираното друштво Современ дом АД Прилеп

    Јавна опомена за котираното друштво Современ дом АД Прилеп
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSDOM101013
Вкупно издадени ХВ
684.670
Последно тргување: 17.01.2020
Максимална цена:
30,00
Минимална цена:
30,00
Просечна цена:
30,00
Количина:
100
Промет:
3.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
30,00
Минимална цена:
30,00
Количина:
100
Промет:
3.000
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци