Издавач
Современ дом АД Прилеп
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Александар Македонски ББ
Град
Прилеп
Држава
Македонија
e-mail адреса
mail@sovremen-dom.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Ацо Дудулоски
Телефон
+389 48 423 281
Факс
/
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 103.262 174.205 193.645
Оперативна добивка 27.871 29.963 28.152
Добивка по оданочување 21.597 21.431 10.638
Главнина 1.436.429 1.451.572 1.227.125
Вкупно обврски 343.321 297.218 304.786
Вкупно средства 1.779.750 1.748.790 1.532.885
Пазарна капитализација 20.540 20.540 20.540
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 26,99% 17,20% 14,54%
Нето добивка по акција (EPS) 31,54 31,30 15,54
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,21% 1,23% 0,69%
Поврат на капиталот (ROE) 1,50% 1,48% 0,87%
Коефициент цена/ добивка по акција 0,95 0,96 1,93
Книговодствена вредност по акција 2.097,99 2.120,10 1.792,29
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,01 0,01 0,02
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп во последните 10 години егзистира како ревитализирана компанија со обновени и реновирани објекти кои се прилагодени за издавање под закуп на разни производни и трговски компании. Друштвото располага со сопствени објекти во Прилеп како и низ други градови во Република Македонија со површина од 72.000 м2 покриен простор и отворен простор од 160.000 м2. Просторот е ограден и со целосна инфраструктура, со асфалтирани патишта околу сите објекти, пристап за големи товарни возила, паркинзи за возилата на корисниците, осветлување и обезбедување со централна служба за обезбедување, максимален потенцијал за електрична енергија и други поволности.

Одбор на директори 
Ацо Дудулоски – извршен член 
Коце Јаневски
Жаклина Серафимова - неизвршен член

  1. Јавна опомена за котираното друштво Современ дом АД Прилеп

    Јавна опомена за котираното друштво Современ дом АД Прилеп
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSDOM101013
Вкупно издадени ХВ
684.670
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци