Издавач
РЖ Техничка Контрола АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. 16-та Македонска бригада бр.18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
tkontrola2@gmail.com, tkontrola1@gmail.com
Веб страница
Лице за контакт +
Бошко Угриновски
Телефон
389 2 3287 691
Факс
389 2 3287 869
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 96.839 91.755 79.885
Оперативна добивка 14.930 16.796 4.911
Добивка по оданочување 14.168 16.023 8.126
Главнина 192.165 188.274 164.255
Вкупно обврски 10.128 12.841 16.013
Вкупно средства 202.293 201.115 180.268
Пазарна капитализација 94.689 83.116 94.689
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 15,42% 18,31% 6,15%
Нето добивка по акција (EPS) 67,33 76,15 38,62
Поврат на вкупните средства (ROA) 7,00% 7,97% 4,51%
Поврат на капиталот (ROE) 7,37% 8,51% 4,95%
Коефициент цена/ добивка по акција 6,68 5,19 11,65
Книговодствена вредност по акција 913,25 894,76 780,61
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,49 0,44 0,58
Дивиденда по акција 50,00 50,00 32,00
Дивиденден принос 11,11% 12,66% 7,11%

Основната дејност на Друштвото е Техничко испитување и анализа. РЖ Техничка контрола-АД дава услуги за физичко-хемиски и металуршки
испитувања од областа на индустријата, рударството и металургијата.

Одборот на директори
Методи Андоноски, Претседател
Бошко Угриновски
Душан Начевски
Андреја Андреев
Драган Михајловиќ
Соња Маринова
Крсто Милошевски

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTEKO101013
Вкупно издадени ХВ
210.419
Последно тргување: 26.11.2018
Максимална цена:
550,00
Минимална цена:
550,00
Просечна цена:
550,00
Количина:
9
Промет:
4.950
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
550,00
Минимална цена:
405,00
Количина:
903
Промет:
439.032
Број на трансакции:
22

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци