Издавач
РЖ Техничка Контрола АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. 16-та Македонска бригада бр.18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
tkontrola2@gmail.com, tkontrola1@gmail.com
Веб страница
Лице за контакт +
Силвија Трајковска
Телефон
+389 2 3287 691
Факс
+389 2 3287 869
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 87.592 90.165 77.265
Оперативна добивка 8.886 13.452 5.793
Добивка по оданочување 2.275 11.080 5.504
Главнина 186.548 193.739 195.306
Вкупно обврски 9.554 10.411 9.638
Вкупно средства 196.102 204.150 204.944
Пазарна капитализација 94.689 105.210 122.674
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 10,14% 14,92% 7,50%
Нето добивка по акција (EPS) 10,81 52,66 26,16
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,16% 5,43% 2,69%
Поврат на капиталот (ROE) 1,22% 5,72% 2,82%
Коефициент цена/ добивка по акција 41,62 9,50 22,29
Книговодствена вредност по акција 886,55 920,73 928,18
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,51 0,54 0,63
Дивиденда по акција 50,00 40,00
Дивиденден принос 0,00% 10,00% 6,86%

Основната дејност на Друштвото е Техничко испитување и анализа. РЖ Техничка контрола-АД дава услуги за физичко-хемиски и металуршки
испитувања од областа на индустријата, рударството и металургијата.

Одборот на директори
Методи Андоноски, Претседател
Бошко Угриновски
Градимир Петрушевски
Андреја Андреев
Драган Михајловиќ
Соња Маринова
Елеонора Угриновска

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTEKO101013
Вкупно издадени ХВ
210.419
Последно тргување: 03.05.2023
Максимална цена:
450,00
Минимална цена:
450,00
Просечна цена:
450,00
Количина:
54
Промет:
24.300
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
521,00
Минимална цена:
261,00
Количина:
2.108
Промет:
904.168
Број на трансакции:
25

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци