Издавач
РЖ Техничка Контрола АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. 16-та Македонска бригада бр.18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
tkontrola2@gmail.com, tkontrola1@gmail.com
Веб страница
Лице за контакт +
Бошко Угриновски
Телефон
+389 2 3287 691
Факс
+389 2 3287 869
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 101.270 97.612 96.839
Оперативна добивка 18.167 14.450 14.930
Добивка по оданочување 20.309 17.958 14.168
Главнина 202.941 197.104 192.165
Вкупно обврски 11.524 13.453 10.128
Вкупно средства 214.465 210.557 202.293
Пазарна капитализација 147.293 116.783 94.689
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 17,94% 14,80% 15,42%
Нето добивка по акција (EPS) 96,52 85,34 67,33
Поврат на вкупните средства (ROA) 9,47% 8,53% 7,00%
Поврат на капиталот (ROE) 10,01% 9,11% 7,37%
Коефициент цена/ добивка по акција 7,25 6,50 6,68
Книговодствена вредност по акција 964,46 936,72 913,25
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,73 0,59 0,49
Дивиденда по акција 50,00 53,00 50,00
Дивиденден принос 7,14% 9,55% 11,11%

Основната дејност на Друштвото е Техничко испитување и анализа. РЖ Техничка контрола-АД дава услуги за физичко-хемиски и металуршки
испитувања од областа на индустријата, рударството и металургијата.

Одборот на директори
Методи Андоноски, Претседател
Бошко Угриновски
Душан Начевски
Андреја Андреев
Драган Михајловиќ
Соња Маринова
Крсто Милошевски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTEKO101013
Вкупно издадени ХВ
210.419
Последно тргување: 08.10.2020
Максимална цена:
583,00
Минимална цена:
583,00
Просечна цена:
583,00
Количина:
1.797
Промет:
1.047.651
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
705,00
Минимална цена:
577,00
Количина:
3.185
Промет:
1.984.527
Број на трансакции:
22

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци