Издавач
РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.16-та Македонска бригада бр.18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
nikola_angeleski@intertranssped.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Никола Ангелески
Телефон
+389 2 3287896
Факс
/
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 41.556 42.477 58.472
Оперативна добивка -1.291 -10.566 -5.776
Добивка по оданочување -1.310 -11.612 -6.019
Главнина 85.351 86.273 100.433
Вкупно обврски 54.797
Вкупно средства 149.570 146.209 155.230
Пазарна капитализација 11.708 11.708 11.708
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -3,11% -24,87% -9,88%
Нето добивка по акција (EPS) -2,24 -19,84 -10,28
Поврат на вкупните средства (ROA) -0,88% -7,94% -3,88%
Поврат на капиталот (ROE) -1,53% -13,46% -5,99%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција 145,80 147,37 171,56
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,14 0,14 0,12
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

РЖ Интер- Трансшпед АД Скопје е друштво за обезбедување на транспортни услуги во копнениот и железничкиот сообраќај со седиште во Скопје. Покрај главната дејност споредни дејности на компанијата се : шпедиција, товарење и истоварање на стока, логистички улуги, изнајмување на транспортни средства и други дополнителни транспортни услуги.

Одбор на Директори
Никола Ангелевски- претседател
Деан Брковски - извршен директор
Борис Ангеловски
Симеон Василев
Душица Јоциќ

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKITRA101018
Вкупно издадени ХВ
585.399
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци