Издавач
РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.16-та Македонска бригада бр.18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
nikola_angeleski@intertranssped.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Никола Ангелески
Телефон
+389 2 3287896
Факс
/
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 69.811 46.745 38.496
Оперативна добивка -8.311 -9.663 -13.264
Добивка по оданочување -11.883 -9.669 -14.697
Главнина 116.231 181.482 191.151
Вкупно обврски 45.952 45.887 147.256
Вкупно средства 162.183 227.369 338.407
Пазарна капитализација 14.635 14.635 14.635
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -11,91% -20,67% -34,46%
Нето добивка по акција (EPS) -20,30 -16,52 -25,11
Поврат на вкупните средства (ROA) -7,33% -4,25% -4,34%
Поврат на капиталот (ROE) -10,22% -5,33% -7,69%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција 198,55 310,01 326,53
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,13 0,08 0,08
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

РЖ Интер- Трансшпед АД Скопје е друштво за обезбедување на транспортни услуги во копнениот и железничкиот сообраќај со седиште во Скопје. Покрај главната дејност споредни дејности на компанијата се : шпедиција, товарење и истоварање на стока, логистички улуги, изнајмување на транспортни средства и други дополнителни транспортни услуги.

Одбор на Директори
Никола Ангелевски- претседател
Деан Брковски - извршен член 
Живко Георгиевски- изршен член
Славица Чикова - независен неизвршен член
Марија Ангеловска- неизвршен член
Кристина Ангеловска - неизвршен член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKITRA101018
Вкупно издадени ХВ
585.399
Последно тргување: 08.11.2018
Максимална цена:
25,00
Минимална цена:
25,00
Просечна цена:
25,00
Количина:
500
Промет:
12.500
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
30,00
Минимална цена:
20,00
Количина:
4.092
Промет:
109.165
Број на трансакции:
15

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци