Издавач
Пелистерка АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Булевар Кочо Рацин 97
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@pelisterka.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Дејан Панделески
Телефон
+389 2 3221 109
Факс
+389 2 3230 015
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 398.496 411.640 324.798
Оперативна добивка 33.781 27.947 5.989
Добивка по оданочување 23.132 19.262 -10.640
Главнина 571.702 463.639 442.198
Вкупно обврски 445.208 519.345 496.946
Вкупно средства 1.016.910 982.984 939.144
Пазарна капитализација 131.421 120.432 120.432
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 8,48% 6,79% 1,84%
Нето добивка по акција (EPS) 460,98 383,86 -212,04
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,27% 1,96% -1,13%
Поврат на капиталот (ROE) 4,05% 4,15% -2,41%
Коефициент цена/ добивка по акција 5,68 6,25 -
Книговодствена вредност по акција 11.393,03 9.239,52 8.812,24
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,23 0,26 0,27
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Во рамките на предметот на работењето приоритетна дејност на друштвото е производство на освежителни пијалоци; производство на минерална вода и друга флаширана вода. Покрај производството на освежителни пијалоци, минерална вода и друга флаширана вода Пелистерка АД Скопје е регистрирано и за вршење на повеќе други дејности согласно статутот на друштвото.

Одбор на директори
Дејан Панделески - Извршен директор
Зоран Илоски
Димитар Митревски
Андон Симуноски
Снежана Георгиева
Габриела Петреска
Катерина Ѓорѓиевска

 1. Јавна опомена за котираното друштво Пелистерка АД Скопје

  Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката
 2. Јавна опомена за котираното друштво Пелистерка АД Скопје

  Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKLOZP101011
Вкупно издадени ХВ
50.180
Последно тргување: 26.04.2023
Максимална цена:
2.619,00
Минимална цена:
2.619,00
Просечна цена:
2.619,00
Количина:
2
Промет:
5.238
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.700,00
Минимална цена:
2.400,00
Количина:
786
Промет:
2.058.130
Број на трансакции:
18

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци