Издавач
Пелистерка АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Булевар Кочо Рацин 97
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@pelisterka.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Дејан Панделески
Телефон
+389 2 3221 109
Факс
+389 2 3230 015
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 411.640 324.798 411.602
Оперативна добивка 27.947 5.989 17.965
Добивка по оданочување 19.262 -10.640 1.614
Главнина 463.639 442.198 480.090
Вкупно обврски 519.345 496.946 581.994
Вкупно средства 982.984 939.144 1.062.084
Пазарна капитализација 120.432 120.432 120.432
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 6,79% 1,84% 4,36%
Нето добивка по акција (EPS) 383,86 -212,04 32,16
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,96% -1,13% 0,15%
Поврат на капиталот (ROE) 4,15% -2,41% 0,34%
Коефициент цена/ добивка по акција 6,25 - 74,62
Книговодствена вредност по акција 9.239,52 8.812,24 9.567,36
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,26 0,27 0,25
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Во рамките на предметот на работењето приоритетна дејност на друштвото е производство на освежителни пијалоци; производство на минерална вода и друга флаширана вода. Покрај производството на освежителни пијалоци, минерална вода и друга флаширана вода Пелистерка АД Скопје е регистрирано и за вршење на повеќе други дејности согласно статутот на друштвото.

Одбор на директори
Дејан Панделески - Извршен директор
Зоран Илоски
Димитар Митревски
Андон Симуноски
Снежана Георгиева
Габриела Петреска
Катерина Ѓорѓиевска

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKLOZP101011
Вкупно издадени ХВ
50.180
Последно тргување: 22.12.2022
Максимална цена:
2.619,00
Минимална цена:
2.619,00
Просечна цена:
2.619,00
Количина:
21
Промет:
54.999
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.700,00
Минимална цена:
2.400,00
Количина:
834
Промет:
2.176.492
Број на трансакции:
18

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци