Издавач
ОКТА АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 1 бр. 25, с. Миладиновци
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Александар Капетановски
Телефон
+ 389 2 2532 000
Факс
+ 389 2 2577 788
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 27.673.826 27.513.616 23.099.902
Оперативна добивка 304.938 -108.833 228.859
Добивка по оданочување 262.792 -100.127 203.239
Главнина 4.692.954 4.485.084 4.580.906
Вкупно обврски 1.104.623 597.090 1.233.787
Вкупно средства 5.797.577 5.082.174 5.814.693
Пазарна капитализација 4.062.528 3.393.057 2.412.126
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 1,10% -0,40% 0,99%
Нето добивка по акција (EPS) 310,50 -118,30 240,13
Поврат на вкупните средства (ROA) 4,53% -1,97% 3,50%
Поврат на капиталот (ROE) 5,60% -2,23% 4,44%
Коефициент цена/ добивка по акција 15,46 - 11,87
Книговодствена вредност по акција 5.544,87 5.299,26 5.412,48
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,87 0,76 0,53
Дивиденда по акција 146,00 73,00
Дивиденден принос 3,04% 1,82% 0,00%

Во 1982 година, со почетокот на работата на процесните постројки, ОКТА АД Скопје го доживува своето раѓање и оттогаш до денес е поврзана со уште еден синоним-единствена рафинерија на сурова нафта во нашата држава. Пред почетокот на новиот милениум, ОКТА започнува да ја создава својата нова иднина како дел од големата групација за рафинирање, дистрибуција, трговија со сурова нафта, нафтени деривати и петрохемиски производи - Хеленик Петролеум. ОКТА постои како рафинерија која има развиено и своја малопродажна мрежа од 27 ребрандирани бензински станици. ОКТА планира и понатамошно ширење на својата малопродажна мрежа со што би се обезбедило целосно задоволување на потребите за нафтени деривати на потрошувачите во сите региони во нашата држава.

Одбор на директори 
Вук Радовиќ  – Главен извршен директор 
Василиос Багиокос
Спиридон Гкикас
Даниил Антонопоулос
Дионисиос Роутсис
Панос Схиатис
Даниил Антонопоулос
Андреас Триантопоулос

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKOKTA101017
Вкупно издадени ХВ
846.360
Последно тргување: 18.09.2020
Максимална цена:
3.154,00
Минимална цена:
3.101,00
Просечна цена:
3.150,83
Количина:
59
Промет:
185.899
Број на трансакции:
4
Последните 52 недели
Максимална цена:
4.800,00
Минимална цена:
2.930,00
Количина:
6.657
Промет:
26.454.043
Број на трансакции:
304

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци