Издавач
ОКТА АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 1 бр. 25, с. Миладиновци
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Александар Капетановски
Телефон
+ 389 2 2532 000
Факс
+ 389 2 2577 788
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 23.099.902 19.032.274 19.923.640
Оперативна добивка 228.859 423.067 168.514
Добивка по оданочување 203.239 331.182 81.173
Главнина 4.580.906 4.467.966 4.188.540
Вкупно обврски 1.233.787 2.123.911 2.630.054
Вкупно средства 5.814.693 6.591.878 6.818.594
Пазарна капитализација 2.412.126 1.884.844 592.452
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 0,99% 2,22% 0,85%
Нето добивка по акција (EPS) 240,13 391,30 95,91
Поврат на вкупните средства (ROA) 3,50% 5,02% 1,19%
Поврат на капиталот (ROE) 4,44% 7,41% 1,94%
Коефициент цена/ добивка по акција 11,87 5,69 7,30
Книговодствена вредност по акција 5.412,48 5.279,04 4.948,89
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,53 0,42 0,14
Дивиденда по акција 109,00 73,00
Дивиденден принос 0,00% 4,89% 10,43%

Во 1982 година, со почетокот на работата на процесните постројки, ОКТА АД Скопје го доживува своето раѓање и оттогаш до денес е поврзана со уште еден синоним-единствена рафинерија на сурова нафта во нашата држава. Пред почетокот на новиот милениум, ОКТА започнува да ја создава својата нова иднина како дел од големата групација за рафинирање, дистрибуција, трговија со сурова нафта, нафтени деривати и петрохемиски производи - Хеленик Петролеум. ОКТА постои како рафинерија која има развиено и своја малопродажна мрежа од 27 ребрандирани бензински станици. ОКТА планира и понатамошно ширење на својата малопродажна мрежа со што би се обезбедило целосно задоволување на потребите за нафтени деривати на потрошувачите во сите региони во нашата држава.

Одбор на директори 
Гривас Ефстатхиос - Претседател
Иoаннис Героуланос  – Главен извршен директор 
Александрос Паргинос 
Даниил Антонопоулос
Георгиос Верверис
Константинос Мадемлис
Даниил Антонопоулос 
Андреас Триантопоулос

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKOKTA101017
Вкупно издадени ХВ
846.360
Последно тргување: 07.12.2018
Максимална цена:
4.250,00
Минимална цена:
4.250,00
Просечна цена:
4.250,00
Количина:
88
Промет:
374.000
Број на трансакции:
4
Последните 52 недели
Максимална цена:
5.559,00
Минимална цена:
2.835,00
Количина:
9.056
Промет:
38.130.919
Број на трансакции:
378

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци