Издавач
Макпетрол АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Св.Кирил и Методиј бр.4
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
normativa@makpetrol.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Стеван Шапчески
Телефон
+389 2 3112 144
Факс
+389 2 3111 525
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 18.777.026 16.470.171 18.443.630
Оперативна добивка 380.775 432.046 77.188
Добивка по оданочување 314.493 390.144 2.076
Главнина 3.841.023 3.790.012 3.399.609
Вкупно обврски 3.952.919 3.712.681 4.016.558
Вкупно средства 7.793.942 7.502.693 7.416.167
Пазарна капитализација 3.090.505 3.042.036 2.079.067
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 2,03% 2,62% 0,42%
Нето добивка по акција (EPS) 2.798,43 3.471,59 18,47
Поврат на вкупните средства (ROA) 4,04% 5,20% 0,03%
Поврат на капиталот (ROE) 8,19% 10,29% 0,06%
Коефициент цена/ добивка по акција 9,83 7,80 1.001,48
Книговодствена вредност по акција 34.178,28 33.724,37 30.250,48
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,80 0,80 0,61
Дивиденда по акција 999,35 1.000,00
Дивиденден принос 3,63% 3,69% 0,00%

Макпетрол АД Скопје е компанија која се занимава со снабдување на нафта и нафтени деривати во Република Македонија. Производниот асортиман на компанијата располага со квалитетни горива на пазарот, биогорива, природен гас, најразлични видови мазива со врвен квалитет за комерцијалните возила и индустријата. Во рамките на својата пазарна стратегија, компанијата ги покрива и следните сегменти: трговија со метали, производи за широка потрошувачка, производи на автоиндустријата, и аудиовизуелни уреди. Дел од активноститена Макпетрол АД Скопје претставуваат и комплексите на технолошки синџири и системи што се сложени и имаат потреба од логистичка поддршка на повисоко ниво.

Надзорен одбор
Александар Спасовски
Филип Чадиковски
Трифунов Звонко
Дејан Левески


Управен одбор
Јосифовски Андреја - Претседател 
Лекиќ Саша 
Трповски Јован 
Jосифовска Марија
Георгиевски Љупчо 
Бошковски Сашо 
Доневски Зоран

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKMPTS101014
Вкупно издадени ХВ
112.382
Последно тргување: 18.01.2019
Максимална цена:
50.000,00
Минимална цена:
50.000,00
Просечна цена:
50.000,00
Количина:
10
Промет:
500.000
Број на трансакции:
7
Последните 52 недели
Максимална цена:
52.399,00
Минимална цена:
28.000,00
Количина:
7.418
Промет:
310.049.249
Број на трансакции:
1.512

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци