Издавач
Макпетрол АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Св.Кирил и Методиј бр.4
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
normativa@makpetrol.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Мери Забазноска
Телефон
+389 2 3112 144
Факс
+389 2 3111 525
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 22.619.822 21.866.549 18.777.026
Оперативна добивка 912.361 836.928 380.775
Добивка по оданочување 875.778 773.191 314.493
Главнина 5.000.278 4.358.336 3.841.023
Вкупно обврски 3.489.802 3.772.321 3.952.919
Вкупно средства 8.490.080 8.130.657 7.793.942
Пазарна капитализација 8.748.960 5.337.617 3.090.505
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 4,03% 3,83% 2,03%
Нето добивка по акција (EPS) 7.792,87 6.880,03 2.798,43
Поврат на вкупните средства (ROA) 10,32% 9,51% 4,04%
Поврат на капиталот (ROE) 17,51% 17,74% 8,19%
Коефициент цена/ добивка по акција 9,99 6,90 9,83
Книговодствена вредност по акција 44.493,58 38.781,44 34.178,28
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,75 1,22 0,80
Дивиденда по акција 2.000,00 1.300,00 999,35
Дивиденден принос 2,57% 2,74% 3,63%

Макпетрол АД Скопје е компанија која се занимава со снабдување на нафта и нафтени деривати во Република Македонија. Производниот асортиман на компанијата располага со квалитетни горива на пазарот, биогорива, природен гас, најразлични видови мазива со врвен квалитет за комерцијалните возила и индустријата. Во рамките на својата пазарна стратегија, компанијата ги покрива и следните сегменти: трговија со метали, производи за широка потрошувачка, производи на автоиндустријата, и аудиовизуелни уреди. Дел од активноститена Макпетрол АД Скопје претставуваат и комплексите на технолошки синџири и системи што се сложени и имаат потреба од логистичка поддршка на повисоко ниво.

Надзорен одбор
Александар Спасовски - Претседател
Филип Чадиковски
Трифунов Звонко
Дејан Левески


Управен одбор
Јосифовски Андреја - Претседател 
Лекиќ Саша 
Трповски Јован 
Jосифовска Марија
Бошковски Сашо 
Доневски Зоран

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKMPTS101014
Вкупно издадени ХВ
112.382
Последно тргување: 26.02.2021
Максимална цена:
71.000,00
Минимална цена:
71.000,00
Просечна цена:
71.000,00
Количина:
1
Промет:
71.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
78.000,00
Минимална цена:
43.258,00
Количина:
9.184
Промет:
595.986.873
Број на трансакции:
2.217

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци