Издавач
Македонски Телеком АД – Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
„Кеј 13-ти Ноември“ бр. 6
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
press@telekom.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Аница Арсовска
Телефон
+389 2 310 0200
Факс
+389 2 310 0300
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 10.840.514 10.462.121 10.221.094
Оперативна добивка 1.743.412 1.618.739 1.613.607
Добивка по оданочување 1.505.395 1.421.564 1.380.848
Главнина 15.376.980 15.467.647 15.323.761
Вкупно обврски 4.523.316 4.120.392 4.397.252
Вкупно средства 19.900.296 19.588.039 19.721.013
Пазарна капитализација 30.668.410 27.861.292 26.355.665
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 16,08% 15,47% 15,79%
Нето добивка по акција (EPS) 15,71 14,83 14,41
Поврат на вкупните средства (ROA) 7,56% 7,26% 7,00%
Поврат на капиталот (ROE) 9,79% 9,19% 9,01%
Коефициент цена/ добивка по акција 20,37 19,60 19,09
Книговодствена вредност по акција 160,45 161,39 159,89
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,99 1,80 1,72
Дивиденда по акција 15,40 18,50 18,37
Дивиденден принос 4,81% 6,36% 6,68%

Како водечки национален давател на електронски комуникации, Македонски Телеком АД – Скопје им нуди на своите корисници широк спектар на високо квалитетни телекомуникациски услуги и забавни содржини во рамки на фиксната мрежа, широкопојасните услуги и интегрираните решенија, вклучувајќи и ТВ преку Интернет протокол (IPTV). Портфолиото на производи на компанијата вклучува услуги базирани на интернет протокол, пренос на податоци, продажба и изнајмување на опрема и услуги за системска интеграција. Со обезбедување на иновативни услуги со висок квалитет и ефикасност на сите полиња на работење, компанијата има клучно место и улога во модернизацијата и подобрувањето на телекомуникацискиот пазар во Република Македонија. Со развој на иновативни производи и услуги, компанијата го промовира личното и општественото вмрежување помеѓу луѓето во македонското општество, што ја прави главен национален инженер на информатичкото општество во земјата.

Одбор на директори 
Назим Буши - неизвршен член и Претседател 
Сашо Велески - неизвршен член и Заменик Претседател 
Никола Љушев - Извршен член - Главен извршен директор 
Мирослав Вујиќ - неизвршен член 
Андреас Маиерхофер - неизвршен член 
Петер Жом - неизвршен член 
Владимир Ивановски - неизвршен член 
Карој Швејнингер - неизвршен член 
Лубор Жатко - неизвршен член 
Петер Фаил - независен член 
Замир Мехмед - независен член 
Дивна Јовковска - Ефтимоска - независен член
Мартин Ренер - независен член
Борче Сиљаноски - неизвршен член
Сашо Симјановски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKMTSK101019
Вкупно издадени ХВ
95.838.780
Последно тргување: 27.11.2020
Максимална цена:
307,00
Минимална цена:
306,00
Просечна цена:
306,68
Количина:
736
Промет:
225.716
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
329,00
Минимална цена:
261,00
Количина:
116.076
Промет:
35.580.865
Број на трансакции:
318

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци