Издавач
Македонијатурист АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.Филип Втори Македонски бр.5
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
maktur@makedonijaturist.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Мирјана Таневска
Телефон
+389 2 3292 731
Факс
+389 2 3292 768
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 312.084 323.724 307.793
Оперативна добивка 60.275 89.311 77.492
Добивка по оданочување 106.108 112.064 109.948
Главнина 2.597.945 2.525.124 2.416.098
Вкупно обврски 61.433 36.361 46.602
Вкупно средства 2.659.378 2.561.485 2.462.700
Пазарна капитализација 2.546.250 2.261.235 1.853.878
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 19,31% 27,59% 25,18%
Нето добивка по акција (EPS) 234,62 247,79 243,12
Поврат на вкупните средства (ROA) 3,99% 4,37% 4,46%
Поврат на капиталот (ROE) 4,08% 4,44% 4,55%
Коефициент цена/ добивка по акција 24,00 20,18 16,86
Книговодствена вредност по акција 5.744,53 5.583,51 5.342,43
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,98 0,90 0,77
Дивиденда по акција 227,00 239,30 208,00
Дивиденден принос 4,03% 4,79% 5,07%

ХУАД Македонијатурист е друштво која работи во дејноста со хотели и ресторани како и во туристичката дејност. Компанијата работи со пет хотели: Холидеј Ин - 5* Супериор, Бест Вестерн Хотел Турист, Хотел Карпош, Хотел Белви и Хотел Водно.

Управен одбор
Доне Таневски- Претседател
Мирјана Таневска – Член
Соња Бибановска - Член


Надзорен одбор
Д-р Тито Беличанец
Д-р Ванчо Узунов
Глигор Копров
Васил Поповски
М-р Верица Хаџивасилева Марковска

Генерален Директор
Доне Таневски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKMTUR101018
Вкупно издадени ХВ
452.247
Последно тргување: 19.10.2020
Максимална цена:
3.700,00
Минимална цена:
3.700,00
Просечна цена:
3.700,00
Количина:
20
Промет:
74.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
6.000,00
Минимална цена:
3.700,00
Количина:
14.849
Промет:
75.602.596
Број на трансакции:
296

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци